Stadgar

STADGAR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

Stadgar för hjälporganisation HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL, reviderade vid årsmötet den 24 mars 2013 på Högliden i Hudiksvall.

Moment 1 Namn och säte

1) Föreningens namn är HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL, och styrelsen har sitt säte i HUDIKSVALL, där bokföring såväl som övriga handlingar skall finnas tillgängliga.

Moment 2 Ändamål/Målsättning

1) Föreningens ändamål är att ge humanitär och andlig hjälp till människor i länder där man uppenbarligen lider nöd.

2) Organisationen har ett Målsättningsdokument som som klart visar vad vi ska arbeta med.

3) Styrelsen som är fri från politisk och religiös bindning, har det yttersta ansvaret inför föreningen, och skall fatta beslut som främjar dess målsättning.

Moment 3 Stödmedlem

1) Som stödmedlem i föreningen antas var och en som accepterar föreningens målsättning samt betalat årlig stödgåva och har därmed rösträtt vid föreningsmöten.

2) Årsavgiften gäller per kalenderår och betalas senast under fjärde kvartalet.

3) Årsmötet är demokratiskt, varför alla som accepterar organisationens målsättning är välkomna att hörsamma offentlig kallelse till årsmötet.

Moment 4 Årlig stödgåva

1) Rekommendationer avseende storleken på årlig stödgåva fastställs vid varje årsmöte.

Moment 5 Årsmöte samt årsmötesförhandlingar

1) Årsmötet skall hållas en gång per år, under första kvartalet varje kalenderår.

2) På årsmötet skall följande ärende förekomma:

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 3. Dagordningens fastställande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare och protokolljusterare för årsmötet
 6. Föredragande av årsberättelse
 7. Föredragande av ekonomisk redovisning
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fastställande av årsbokslut – balans, rapport, dispositioner
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Ärenden från styrelsen
 12. Inkomna motioner
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Årsmötets rekommendation på storleken av årlig stödgåva
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas
Moment 6 Kallelse till årsmöte

1) Kallelse till årsmötet skall ske minst två veckor före årsmötet.

2) Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till dem som är stödmedlemmar.

3) Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga före årsmötet på vår hemsida www.htli.org

4) Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga efter årsmötet på vår hemsida www.htli.org

Moment 7 Styrelse – Revisorer – Valberedning

1) Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst tre ordinarie ledamöter som väljs av Årsmötet varje år, varav minst 2 väljs för 2 år.

2) Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet och väljer inom sig: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en ordinarie ledamot.

3) För samma tidsperiod och av årsmötet väljs minst en suppleant.

4) För granskning av förvaltning och räkenskaper väljs varje år minst en revisor av årsmötet.

5) Valberedning väljs minst en varje år av årsmötet

Moment 8 Firmateckning

1) Firmatecknare är den/de som det konstituerande styrelsemöte varje år utser.
Vid kontantuttag från HTLI:s konton, och om beloppet är större än 20 000 kronor med undantag av löpande planlagda utgifter för verksamheten, krävs ett styrelsebeslut.

Moment 9 Gällande beslut

1) För beslut inom styrelsen fodras att minst tre ledamöter är om beslutet ense

Moment 10 Förvaltning

1) Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens angelägenheter och egendom, inklusive fast egendom.

2) Styrelsen skall tillse att föreningens värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt och att föreningens egendom är försäkrad till rimligt värde.

3) Styrelsen ansvarar för den löpande bokföringen samt att det finns aktuell rörelsestatus genom senaste resultat- och balansrapporter.

4) Årligen ska styrelsen i god tid före årsmötet avlämna räkenskaperna till revisorn.

Moment 11 Bildande av underavdelning

1) Vid bildande av juridisk underavdelning skall stadgar för denna underavdelning upprättas där det klart framgår att

a. HTLI är huvudman

b. HTLI:s målsättning skall följas

c. HTLI:s styrdokument för underavdelning upprättas

2) Vid bildandet av underavdelning skall landets krav för juridisk person (organisation) följas

Moment 12 Räkenskapsår

1) Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår

Moment 13 Styrelsemöten

1) Ordinarie styrelsemöte bör hållas en gång varje kvartal samt vid behov.

Moment 14 Organisationens upplösning samt disposition vid sådan

1) I händelse av organisationens upplösning skall beslutet tas i två på varandra följande styrelsemöten samt i ett påföljande förenings eller Årsmöte.

2) Resterande tillgångar överlåtas till en församling/mottagarorganisation i ett mottagarland som delar HTLI:s målsättning.

3) Förenings eller årsmötet beslutar vid det sista upplösande mötet hur tillgångarna skall fördelas.

Moment 15 Stadgeändringar

1) Vid stadgeändringar skall beslut härom tas i minst ett styrelsemöte samt ett föreningsmöte eller årsmöte.

Slut på stadgar.